Contacte con nós

Ler información sobre o formulario de contacto

Se vostede desexa enviar unha consulta ou comentario á administración do portal encha os datos do formulario que aparece embaixo. Será atendido coa maior prontitude posible por parte da Administración Xeral do Portal de Escolas Infantís.

Para facilitar a axilidade na resposta, escolla de entre as seguintes, a categoría que sexa máis axeitada á súa consulta:

Contidos Inapropiados: 
Engloba as comunicacións sobre contidos que son considerados non apropiados para o portal

Modificación de datos persoais: 
Engloba todas as peticións de modificación dos datos almacenados no portal sobre a persoa usuaria

Problemas Técnicos: 
Engloba todos os problemas técnicos atopados no funcionamento do portal

Selección de Persoal das Escolas Infantís: 
Deixe aquí as súas dúbidas acerca dos procesos de selección do persoal da rede de Escolas Infantís de Galicia

Xeral: 
Engloba calquera tipo de comunicación que non teña cabida nalgunha das categorías preexistentes

En calquera caso agradecemos a súa participación e colaboración. Atenderemos a súa demanda e procuraremos que redunde na mellora da calidade dos servizos que presta a nosa Administración.

O teu nome (obrigatorio)

O teu email (obrigatorio)

Asunto

A túa mensaxe


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento Xunta de Galicia – Consellería de Política Social
Finalidades do tratamento Xestión das consultas relativas á rede de escolas infantís de Galicia “A galiña azul” dirixidas pola cidadadanía.
Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Acepto os termos

Total Page Visits: 3361 - Today Page Visits: 4