GRANDES FORMATOS 2013: TODAS E TODOS IGUAIS, TODAS E TODOS DIFERENTES

A relatora Gema Paniagua psicóloga nos equipos de Atención Temperá da Comunidade de Madrid,  compartiu cos Profesionais da Rede de escolas infantis de Galicia unha xornada formativa titulada: Todas e todos iguais , todas e todos diferentes.

Captura de pantallaDespois dunha conferencia plenaria,  as/os  asitentes  á xornada participaron  en distintos grupos de traballo  reflexionando e debatindo ampliamente sobre a temática da atención á diversidade.

DSC01120

Algunhas das  conclusións ás que se chegaron no transcurso da xornada foron:

   Escola Inclusiva

 • Todos os nenos e nenas teñen dereito a unha educación de calidade dende o seu nacemento sen nigún tipo de exclusión, e en igualdade de oportunidades, independentemente da súa etnia, xénero, condicións socioeconómicas e culturais, características específicas…Partindo deste principio, debemos reflexionar sobre a nosa concepción de escola e pensar que a diversidade é positiva e enriquecedora.

 • Debemos acoller esta idea como algo natural, no que o respecto polas pontencialidades de cada quen é a base de todas as nosas actuacións. Todo neno é competente para aprender e por isto, é preciso axustar en cada momento a nosa acción educativa de cara a desenvolver estas potencialidades existentes en cada un de nós.

 • Ser diferente é un dereito e un valor. Isto farase realidade se levamos a cabo actuacións dende a escola nas que se promova e se potencie plenamente o principio de inclusión, o que fai referencia a unha escola de, por, para e con todos e todas.

 • Os diagnósticos e criterios de avaliación non deben etiquecar senón que axudan a entender e poñer en valor os procesos, permitindo dar respostas máis axustadas ás diversas necesidades, chegando á construcción de escola como comunidade de aprendizaxe na que cada unha dos nenos e nenas teñen algo que dicir e algo que achegar.

 • É importante establecer un marco de relación coas familias para que perciban á escola como un lugar onde sentirse escoitadas e acompañadas, no que poidan compartir con outras familias e co persoal educativo dúbidas, opinións, intereses, inquedanzas..

Perfil inclusivo dos profesionais.

 • As actitudes e estilo educativo dos profesionais son fundamentais para facer viable unha verdadeira escola inclusiva.

 • É imprescindible ter unha actitude de respecto e valoración das características individuais, que se aproxime a cada nena e a cada neno dende a súa individualidade e as súas peculiaridades, non dende a distancia, dende un patrón preestablecido. Este debe ser un repecto auténtico e que, ademáis, o neno ou nena o perciban na nosa práctica diaria a través da nosa comunicación e conducta como profesionais.

 • Este respecto debe nacer dunha actitude de fondo do profesional da educación, pero tamén do seu coñecemento das características e circunstancias relevantes de cada un dos nenos e das nenas da escola, polo que o contacto e a comunicación bidireccional coa familia resulta esencial.

 • O profesional debe poñer en valor os progresos individuais por sí mesmos e non en comparación cun patrón ideal.

A práctica educativa dende unha escola inclusiva.

 • O estilo educativo non se limita a actitudes na relación personal senón que debe poñerse de manifiesto na organización e proposta pedagóxica.

 • Evitar as propostas homoxeneizadoras, sendo necesario fomentar a diversidade de propostas ou actividades, asegurando a cada neno e nena un acompañamento educativo para estimular o seu progreso persoal. Trátase de fuxir de consignas xeneralizadas para toda a dinámica da aula nas que todos fan o mesmo, no mesmo momento e ao mesmo ritmo. Potenciando o xogo individual ou en pequeño grupo e plantexando propostas abertas e flexibles que acollan diferentes interpretacións e intereses e se adapten aos diferentes ritmos persoais.

 • Acompañar ao neno ou a nena significa estar dispoñible, respectar a súa iniciativa, non adiantarse e non facer cousas por él ou por ela, darlle a axuda que demande e a que o adulto considera imprescindible.

 

 

 

6.780 comments on GRANDES FORMATOS 2013: TODAS E TODOS IGUAIS, TODAS E TODOS DIFERENTES