Nota para os concellos sen escola de agarda

 AVISO IMPORTANTE

Segundo o previsto no artigo 25.2 do Regulamento de réxime interior das Escolas Infantís xestionadas polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (RRI), durante o vindeiro mes de agosto esta Escola Infantil permanecerá pechada.

 Por este motivo as persoas que desexen presentar durante este mes a súa solicitude de novo ingreso para a baremación no proceso extraordinario de setembro (artigo 20.3 do citado regulamento), deberán facelo a través do rexistro xeral de CONCELLO DE OLEIROS en horario de 8:30 a 13:00 de luns a venres e de 9:00 a 13:00 os sábados, en aplicación do previsto no artigo 38.4.b da Lei 30/1992, de 26 de novembro, reguladora do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común

 O prazo para a súa presentación rematará o 31 de agosto de 2014 (artigo 20.3).

 Os impresos para a formalización da preinscrición así como a documentación que debe achegarse están dispoñibles na páxina web do Consorcio: 

http://www.igualdadebenestar.org/anuncios/anuncio.php?id=886&lg=gal