ORIENTACIÓNS PARA CUBRIR AS INSCRICIÓNS

TIPO DE SOLICITUDE

 • NOVO INGRESO – Matrícula nova
 • RESERVA PRAZA – Nenos/as xa matriculados

DATOS DO NENO/A, GRUPO DE IDADE

 • 0-1 Nacidos/as no 2013
 • 1-2 Nacidos/as no 2012
 • 2-3 Nacidos/as no 2011

CENTROS SOLICITADOS

O CONCELLO DE OLEIROS TEN 4 ESCOLAS INFANTÍS

 • A CANTEIRA – Rúa Cubelos 24  981977921
 • AS GALERAS – Antonio de Sucre 24   981648446
 • A PARDELA – Urbanización Os Regos s/n   981631788
 • MERA – Paseo da Lagoa s/n  981617505

O horario da escola infantil A Canteira é de 7:30 a 18:30, existindo dous tipos de xornada:

 • Media Xornada – De 0 a 4 horas
 • Xornada completa – Máis de 4 horas ata un total de 8 horas.

Tanto no que se refire ao tipo de xornada como ao do servizo complementario de comedor, deberán manterse durante todo o curso, agás circustancias sobrevidas debidamente acreditadas que xustifiquen a necesidade de modificación da opción elixida inicialmente.

CANDIDATOS CHEQUE INFANTIL

 • Aquelas persoas que, unha vez finalizado o período de matrícula, continúen en listaxe de agarda ou ben residan ou traballen en lugares onde non exista oferta de prazas públicas de escolas infantís poderán optar á modalidade de cheque infantil. (Cubrir ANEXOS IV e V)

NO CASO DE NON ESTAR OBRIGADOS A FACER A DECLARACIÓN DO 2011

 • O solicitante, ten que marcar a casilla que autoriza o Consorcio Galego a solicitar a información da Axencia Estatal de Administración Tributaria.
 • O cónxuxe do solicitante, ten que cubrir o ANEXO III

NOTA: As solicitudes entregaranse naquela escola que elixades de primeira opción. Lembrade que o horario de secretaria de entrega de documentación desta escola, é de: 9:00 a 15:00

Máis información en www.igualdadebenestar.org e www.escolasinfantis.net