Listas definitivas de admitidos/as e lista de agarda das escolas do Consorcio para o curso 2012-2013

A Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar anuncia a publicación das listas definitivas de admitidos/as e de agarda nas escolas do Consorcio para o curso 2012-2013
O prazo de matrícula, tanto para os que fixeron reserva e renovación como para os que fixeron preinscripción, será do 12 ao 30 de xuño, ambos os dous incluídos.
Tal e como consta no Regulamento de Réxime Interior, de non formalizar a matrícula no prazo estipulado decaerá o dereito á praza aínda tendo reserva ou aparecendo na lista de admitidos/as.

NOTA: As listas publicadas son copia das orixinais que están depositadas nos arquivos do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Documentación a presentar para formalizar a matrícula:
1. Modelo de aceptación e formalización de matrícula.
2. Certificado médico do neno ou da nena.
3. Fotocopia da tarxeta de Seguridade Social ou documento equivalente.
4. Seis fotografías tamaño carné.
5. Impreso de domiciliación bancaria.
6. Impreso de horario.
Autorizacións:
1. Modelo de renuncia de matrícula.
2. Modelo autorización de recollida da nena/o.
3. Modelo autorización de saídas didácticas.
4. Modelo de autorización de reportaxes de fotos e vídeo.
5. Modelo de autorización para administrar medicamentos.

LISTAS